بزرگترین گالری عکس حیوانات در این وبلاگ عکس های متنوع و گوناگون و اطلاعات علمی از حیوانات اهلی ، حیوانات وحشی ، پرندگان شکاری ، پرندگان زیبا ، ماهی های دریایی و زینتی آکواریومی ، حشرات ریز و درشت ، جانوران اهلی و وحشی خطرناک ، خزندگان ، دایناسور ها را خواهید یافت . http://animal-photo.mihanblog.com 2020-04-08T02:27:13+01:00 text/html 2015-07-09T06:52:40+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس حیوانات http://animal-photo.mihanblog.com/post/21 <div align="center"><font size="5">بزرگترین مرجع عکس حیوانات<br><br><a href="http://www.photo-aks.com/animals-category.aspx" target="_blank" title="">حیوانات فتوعکس</a><br><br></font><table dir="rtl" align="center"><tbody><tr style="height: 36px"><td class="style-title-cat" align="center"><a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/bird" style="text-decoration: none">گالری عکس پرندگان</a></td> <td class="style-title-cat" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/cat" style="text-decoration: none">گالری عکس گربه سانان</a></td> <td class="style-title-cat" align="center"><br></td> </tr> <tr> <td class="style-bg-image" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/bird" target="_blank"> <img class="img" alt="گالری عکس پرند گان" src="http://www.photo-aks.com/images/category/animals/birds.jpg" title="گالری عکس پرند گان" border="0"> </a> </td> <td class="style-bg-image" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/cat" target="_blank"> <img class="img" alt="گالری عکس گربه سانان" src="http://www.photo-aks.com/images/category/animals/cats.jpg" title="گربه ها - شیر - ببر - پلنگ" border="0"> </a> </td> <td class="style-bg-image" align="center"><br></td> </tr> <tr height="15px"> <td align="center"><br></td><td align="center"><br></td><td align="center"><br></td> </tr> <tr style="height: 36px"> <td class="style-title-cat" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/reptiles" style="text-decoration: none">گالری عکس خزندگان</a> </td> <td class="style-title-cat" align="center"><a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/insect" style="text-decoration: none">گالری عکس حشرات</a></td> <td class="style-title-cat" align="center"><br></td> </tr> <tr> <td class="style-bg-image" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/reptiles" target="_blank"> <img class="img" alt="گالری عکس خزندگان" src="http://www.photo-aks.com/images/category/animals/reptiles.jpg" title="گالری عکس خزندگان" border="0"> </a> </td> <td class="style-bg-image" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/insect" target="_blank"> <img class="img" alt="گالری عکس حشرات" src="http://www.photo-aks.com/images/category/animals/insect.jpg" title="گالری عکس حشرات" border="0"> </a> </td> <td class="style-bg-image" align="center"><br></td> </tr><tr height="15px"> <td align="center"><br></td><td align="center"><br></td><td align="center"><br></td> </tr> <tr style="height: 36px"> <td class="style-title-cat" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/horse" style="text-decoration: none">گالری عکس اسب ها</a> </td> <td class="style-title-cat" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/elephant" style="text-decoration: none">گالری عکس فیل ها</a> </td> <td class="style-title-cat" align="center"><br></td> </tr> <tr> <td class="style-bg-image" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/horse" target="_blank"> <img class="img" alt="گالری عکس اسب ها" src="http://www.photo-aks.com/images/category/animals/horse.jpg" title="عکس اسب ها" border="0"> </a> </td> <td class="style-bg-image" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/elephant" target="_blank"> <img class="img" alt="گالری عکس فیل ها" src="http://www.photo-aks.com/images/category/animals/elephant.jpg" title="عکس فیل ها" border="0"> </a> </td> <td class="style-bg-image" align="center"><br></td> </tr><tr height="15px"> <td align="center"><br></td><td align="center"><br></td><td align="center"><br></td> </tr> <tr style="height: 36px"> <td class="style-title-cat" align="center"><a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/bear" style="text-decoration: none"> گالری عکس خرس</a></td> <td class="style-title-cat" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/wolf-fox" style="text-decoration: none">عکس های روباه و گرگ</a></td> <td class="style-title-cat" align="center"><br></td> </tr> <tr> <td class="style-bg-image" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/bear" target="_blank"> <img class="img" alt="گالری عکس خرس ها" src="http://www.photo-aks.com/images/category/animals/bear.jpg" title="عکس خرس ها" border="0"> </a> </td> <td class="style-bg-image" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/wolf-fox" target="_blank"> <img class="img" alt="گالری عکس روباه و گرگ" src="http://www.photo-aks.com/images/category/animals/wolf.jpg" title="روباه و گرگ" border="0"> </a> </td> <td class="style-bg-image" align="center"><br></td> </tr> <tr style="height: 36px"> <td class="style-title-cat" align="center"><a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/rabbit" style="text-decoration: none"> گالری عکس خرگوش</a></td> <td class="style-title-cat" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/monkey" style="text-decoration: none">گالری عکس میمون</a></td> <td align="center"><br></td> </tr> <tr> <td class="style-bg-image" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/rabbit" target="_blank"> <img class="img" alt="گالری عکس خرگوش" src="http://www.photo-aks.com/images/category/animals/rabbit.jpg" title="عکس خرگوش" border="0"> </a> </td> <td class="style-bg-image" align="center"> <a href="http://www.photo-aks.com/gallery/animals/monkey" target="_blank"> <img class="img" alt="گالری عکس میمون ها" src="http://www.photo-aks.com/images/category/animals/monkey.jpg" title="میمون و شامپانزه" border="0"> </a> </td> <td align="center"><br></td></tr></tbody></table><br></div> text/html 2011-10-07T06:06:26+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس دلفین ها + اطلاعات علمی درباره دلفین ها http://animal-photo.mihanblog.com/post/20 <P align=center><FONT color=#000099 size=6 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>گالری عکس و تصاویر&nbsp;دلفین ها</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc0000 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>photo gallery of dolphin</FONT></P><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس دلفین ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/galrri-aks-dolfin.jpg"> <P align=center><A title="dolphin under watter" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/Dolphin_under_watter.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="dolphin picture and image under water" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/small_picture/Dolphin_under_watter.jpg"></A>&nbsp;<A title="aks ziba az dolfin ha" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/aks-zaba-dolfin-ha.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="aks ziba az dolfin ha" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/small_picture/aks-zaba-dolfin-ha.jpg"></A>&nbsp;<A title="aks dolfin" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/aks_dolfin.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="aks dolfin" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/small_picture/aks_dolfin.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="عشق و دوست داشتن دلفین ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/dolphin_love_animal.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عشق و دوست داشتن دلفین ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/small_picture/dolphin_love_animal.jpg"></A>&nbsp;<A title="wallpaper hd dolphin fish" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/dolphin_wallpaper.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="wallpaper hd dolphin fish" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/small_picture/dolphin_wallpaper.jpg"></A>&nbsp;<A title="تصویر دلفین ها در استخر" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/estakhr-dolfin-ha.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="تصویر دلفین ها در استخر" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/small_picture/estakhr-dolfin-ha.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="بازی دلفین ها در آب" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/play-Dolphins.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="بازی دلفین ها در آب" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/small_picture/play-Dolphins.jpg"></A>&nbsp;<A title="u;s ngtdk ih" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/u%3Bs_ngtdk.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="u;s ngtdk ih" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/small_picture/u%3Bs_ngtdk.jpg"></A>&nbsp;<A title="خنده ماهی دولفین ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="خنده ماهی دولفین ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/small_picture/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title=دلفین href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt=دلفین align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/small_picture/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86.jpg"></A>&nbsp;<A title="عکس زیبای دلفین ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس زیبای دلفین ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/small_picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7.jpg"></A>&nbsp;<A title="پرواز دلفین ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="پرواز دلفین ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/small_picture/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#990000 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=2></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#990000 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>اطلاعات علمی و عمومی درباره دافین ها</STRONG></FONT></P><STRONG><FONT color=#990000 size=5 face=Arial></FONT></STRONG><FONT size=2> <P align=right><BR></FONT><FONT size=2><STRONG><FONT color=#3333ff>دُلفین‌ها</FONT></STRONG> پستاندارانی دریایی هستند که رابطه نزدیکی با <STRONG>نهنگ‌ها </STRONG>و <STRONG>گراز ماهی‌ها</STRONG> دارند . تقریبا چهل گونه <STRONG>دلفین </STRONG>وجود دارد که در ۱۷ دسته طبقه بندی می‌شوند . <STRONG>خانواده دلفین</STRONG> بزرگ‌ترین خانواده زیر راسته نهنگ‌های دندان دار محسوب می‌شوند و در تمام آبهای آزاد جهان و همچنین در بعضی رودخانه‌های در امتداد آب شیرین انتشار دارند . جثه آن‌ها بسته به نژاد فرق می‌کند و از ۱٫۲ متر طول با ۴۰ کیلوگرم وزن ( دلفین موئی ) تا ۹٫۵ متر طول با ۱۰ تن وزن ( <STRONG>نهنگ قاتل</STRONG> ) را در بر می‌گیرد. این جانوران گوشتخوار هستند و به گونه عمده از ماهیان تغذیه می‌کنند. دلفین‌ها از <STRONG>باهوش ترین جانداران</STRONG> روی زمین هستند و به دلیل ظاهر دوستانه و جنب و جوش همیشگی شان توجه انسان‌ها در طول تاریخ را به خود جلب کرده اند.<BR>واژه دلفین یک واژه یونانی&nbsp; به معنی رحم است .<STRONG> دلفین‌ها</STRONG> اجتماعی اند و در گروه‌هایی با جمعیت‌های گوناگون زندگی می‌کنند . جمعیت یک گروه گاه به ۱۰۰ عدد دلفین می‌رسد . دلفین‌ها با سوت زدن وتولید صدا با هم ارتباط برقرار می‌کنند . آن‌ها همچنین <STRONG>صداهای فراصوت</STRONG> را برای موقعیت یابی صوتی به کار می‌برند . دلفین‌ها گاه از روی سطح آب پرش می‌کنند و یا حرکات آکروباتیک انجام می‌دهند .</FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#cc0000 size=3>آناتومی و کالبد شناسی دلفین ها :<BR></FONT>بدن دلفین‌ها دوک‌وار است که به آن‌ها امکان شناکردن سریع را می‌دهد . دم-باله‌ی آن‌ها برای پیش‌رانش به کار می‌رود و باله‌های کناری نیز برای جهتگیری. باله‌ی فوقانی نیز، در میان نژادهایی که دارای آن هستند، باعث تعادل در هنگام شنا می‌شود .</FONT></P> <P align=center><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="آناتومی و کالبد شکافی دلفین ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/dolphine/large_picture/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86.jpg"></FONT></P> <P><FONT size=2>&nbsp;</P> <P><BR>با وجود تفاوت در نژادها، رنگ بدن دلفین‌ها عمدتن خاکستری سایه‌ای با بخش‌های پایینی روشن‌تر است به همراه خط‌هایی با نما و رنگ‌های گوناگون .<BR>سر بخشی را که وظیفه تولید و دریافت <STRONG>امواج صوتی سونار</STRONG> را دارد در خود جای داده است . این امواج برای موقعیت‌ یابی صوتی به کار می‌روند. تعداد دندان‌های درون فک در بعضی نژادها به ۲۵۰ عدد می‌رسد . دلفین‌ها از سوراخی در بالای سر خود تنفس می‌کنند و نای در جلوی مغز قرار دارد. <STRONG>مغز دلفین</STRONG> بزرگ و بسیار پیچیده است و دارای ساختاری دگرگون از ساختار مغز بیشتر دیگر پستانداران است.</P> <P><STRONG>اندام‌های تناسلی</STRONG> دلفین‌ها در بخش زیرین بدنشان قرار دارند . نرها دارای دو شکاف هستند که یکی <STRONG>اندام تناسلی</STRONG> را پنهان می‌کند و دیگری که پشت‌تر قرار دارد مقعد را . ماده نیز دارای یک شکاف تناسلی است که <EM>واژن و مقعد</EM> را در بر می‌گیرد . در دو سوی این شکاف تناسلی ، دو پستان شکاف مانند نیز وجود دارند.</FONT><BR></P> <P align=center><FONT color=#339999 size=2>جهت مشاهده تصاویر دلفین ها در اندازه بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</FONT></P> text/html 2011-10-02T18:50:20+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس ببر ها tiger http://animal-photo.mihanblog.com/post/19 <P align=center><FONT color=#cc0000 size=6 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>گالری عکس ببر ها</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>tiger photo gallery</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس ببر ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/tiger.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><A title="ببیر بنگال در حال دویدن" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/Bengal_Tiger_hd_wallpaper_running.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="ببیر بنگال در حال دویدن" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/Bengal_Tiger_hd_wallpaper_running.jpg"></A>&nbsp;<A title="bengal tiger photo gallery" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/Bengal_Tiger_photo.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="bengal tiger photo gallery" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/Bengal_Tiger_photo.jpg"></A>&nbsp;<A title="تصوی ببر هندی در کشور هندوستان" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/Indian-Tiger.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="تصوی ببر هندی در کشور هندوستان" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/Indian-Tiger.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="tiger photo site " href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/Tiger_photo_site_1024x709.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="tiger photo site" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/Tiger_photo_site_1024x709.jpg"></A>&nbsp;<A title="hd tiger wallpepr u;s ffv fk'hg" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/hd-tiger-wallpaper.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="hd tiger wallpepr u;s ffv fk'hg" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/hd-tiger-wallpaper.jpg"></A>&nbsp;<A title="ببر در حال شنا کردن" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/swimming_tiger.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="ببر در حال شنا کردن" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/swimming_tiger.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="عکس اچی دی ببر ها مخصوص والپیپر" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/tiger_hd_1600x1200.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس اچی دی ببر ها مخصوص والپیپر" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/tiger_hd_1600x1200.jpg"></A>&nbsp;<A title="فهلثق ذثدلشم حاخفخ هئشلث" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/tiger_into_watter.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="فهلثق ذثدلشم حاخفخ هئشلث" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/tiger_into_watter.jpg"></A>&nbsp;<A title="ببر در فصل زمستان و برف ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/tiger_winter.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="ببر در فصل زمستان و برف ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/tiger_winter.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="wallpaper babr bangal" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/wallpaper-babr_bangal.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="wallpaper babr bangal" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/wallpaper-babr_bangal.jpg"></A>&nbsp;<A title="white tiger into water" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/white-tiger-in-water.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="white tiger into water" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/white-tiger-in-water.jpg"></A>&nbsp;<A title="پس زمینه ببر سفید زیبای سیبری" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/white_tiger_wallpaper.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="پس زمینه ببر سفید زیبا سیبری" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/white_tiger_wallpaper.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="بچه ببر بنگال" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/%D8%A8%DA%86%D9%87_%D8%A8%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس بچه ببر بنگال" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/%D8%A8%DA%86%D9%87_%D8%A8%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84.jpg"></A>&nbsp;<A title="ببر ترسناک و درنده" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%A8%D8%A8%D8%B1.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس ببر ترسناک" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A8%D8%B1.jpg"></A>&nbsp;<A title="عکس نزدیک از صورت خشمگین ببر" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%A8%D8%B1.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس نزدیک از صورت خشمگین ببر" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%A8%D8%B1.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="نعره ترسناک ببر بنگال" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="نعره ترسناک ببر بنگال" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84.jpg"></A>&nbsp;<A title="والپیپر حیوانان ببر مازنداران" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1_%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A8%D8%B1.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="والپیپر حیوانان ببر مازنداران" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1_%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A8%D8%B1.jpg"></A>&nbsp;<A title="گالری عکس ببر ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/large_picture/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A8%D8%B1.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس ببر ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/tiger/small_picture/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A8%D8%B1.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff0000><FONT size=5>همه چیز درباره ببر ها</FONT> </FONT></P> <P><BR><FONT size=2><STRONG><FONT color=#3333ff>ببر </FONT></STRONG>( نام علمی :&nbsp;&nbsp;Panthera Tigris ) جانوری از تیرهٔ <STRONG>گربه سانان</STRONG> است که طول قامت آن به ۳٫۳ متر و وزن آن به بیش از ۳۰۰ کیلوگرم می‌رسد و بزرگ‌ترین گونه از این تیره به شمار می‌رود .</FONT></P> <P><FONT size=2>این جانور دارای بدنی عضلانی و پاهایی بسیار نیرومند است .&nbsp;بدن ببر دارای موهای بلند و برّاق به رنگ نارنجی ، همراه با خط‌ های سیاه عمودی می‌باشد . جثّهٔ <STRONG>ببرهای نر</STRONG> بزرگ‌تر از <STRONG>ببرهای ماده</STRONG> است و همچنین موهای روی گونهٔ <STRONG>ببر نر</STRONG> بلندتر از <STRONG>ببر ماده</STRONG> می‌باشد . <STRONG>ببرها </STRONG>جانورانی شکارچی و مستقل هستند . آن‌ها جانوران ماهری هستند و حتّی می‌توانند به بالای درخت‌ها بروند . این جانوران بر روی زمین هم بسیار ماهر و سریع هستند و می‌توانند با یک حرکت سریع طعمهٔ خود را شکار کند . </FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG>جانورانی که ببرها</STRONG> از آن‌ها تغذیه می‌کنند عبارت‌اند از : گراز وحشی ، <A title="" href="http://www.animal-photo.ir/post/category/11" target=_blank>آهو</A> ، بوفالو و گاو اهلی و برخی پستانداران دیگر . آن‌ها شناگران خوبی نیز هستند . گاهی این جانوران شب‌ها تا ۲۰ کیلومتر راه می‌روند و در یک خیز می‌توانند ۱۰ متر بپرند ، ولی با جثهٔ بزرگشان در نود در صد شکارهایشان ناموفق هستند .</FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG>ببر بنگال</STRONG> پرشمارترین زیرگونه و <STRONG>ببر سیبری</STRONG> بزرگترین زیرگونهٔ ببر است . از ۹ زیرگونهٔ این جانور ۳ زیرگونه از جمله <STRONG>ببر مازندران</STRONG> منقرض شده‌اند و ۶ زیرگونهٔ دیگر نیز در خطر انقراض قرار دارند . قلمرو تاریخی این <STRONG>حیوانات</STRONG> از میان رودان و قفقاز تا بیشتر نواحی شرقی و جنوبی آسیا امتداد می‌یافت اما این قلمرو امروزه به‌شدت کاهش یافته‌است .</FONT></P> <P><FONT size=2>نرها و ماده‌ها تنها در هنگام جفتگیری به مدّت چند روز در کنار یکدیگر می‌مانند . ببرهای ماده پس از ۱۰۳ تا ۱۰۵ روز بارداری دو یا سه توله به دنیا می‌آورند . توله‌ها تا چند سال همراه با مادر خود زندگی می‌کنند.</FONT></P> <P><FONT size=2>به طور کلی وزن ببرهای نر از ۲۰۰ تا ۳۲۰ کیلوگرم است و مادهٔ آن‌ها از ۱۲۰ تا ۱۸۰ کیلوگرم می‌باشد. میانگین قد در نرها ۲٫۶ تا ۳٫۳ متر و در ماده‌ها ۲٫۳ تا ۲٫۷۵ متر می‌باشد.</FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG>ببرها</STRONG> اگر پیر باشند و یافتن غذا برای آن‌ها سخت باشد یا اگر در جای که توله‌های خود را بزرگ می‌کنند غذا کمیاب باشد به انسان‌ها حمله می‌کنند . ببرها ترجیح می‌دهند از پشت حمله کنند لذا بعضی از روستاییان هندی که در نزدیکی منطقه حفاظت شدهٔ ببرها زندگی می‌کنند ماسک‌های صورت را از پشت سرشان می‌بندند.</FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG><FONT color=#009900 size=4>انواع ببر ها :</FONT></STRONG><BR>&nbsp;- ببر سیبری <BR>&nbsp;- ببر بنگال <BR>&nbsp;- ببر مازندران<BR>&nbsp;- ببر چینی<BR>&nbsp;- ببر سوماترای<BR>&nbsp;- ببر بالی</FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc0000 size=2><STRONG>سایز بزرگتر عکس ببر ها&nbsp;ها در ادامه مطالب</STRONG></FONT></P> text/html 2011-09-22T18:50:18+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس ماهی اسکار گوشت خار و زینتی oscar fish http://animal-photo.mihanblog.com/post/18 <P align=center><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>گالری عکس ماهی گوشت خوار زینتی آکواریومی <FONT color=#000099 size=6>اسکار</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=5>oscar fish photo gallery</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس ماهی اسکار" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/galeri_aks_oscar.jpg"></P> <P align=center><A title="عکس ماهی اسکار قرمز" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/Red_Albino_Oscar.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس ماهی اسکار قرمز" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/Red_Albino_Oscar.jpg"></A>&nbsp;<A title="aks mahi oskar" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/aks%20mahi%20oskar.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="aks mahi oskar" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/aks%20mahi%20oskar.jpg"></A>&nbsp;<A title="animal-photo.ir oscar fish" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/animal-photo.ir-oscar-fish.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="animal-photo.ir oscar fish" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/animal-photo.ir-oscar-fish.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="عکس بچه ماهی اسکار" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/bache-mahi-oscar.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس بچه ماهی اسکار" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/bache-mahi-oscar.jpg"></A>&nbsp;<A title="big fish oscar" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/big_fish_oscar.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="big fish oscar" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/big_fish_oscar.jpg"></A>&nbsp;<A title="aks mahi oscar" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/mahi-oscar.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="aks mahi oscar" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/mahi-oscar.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="گالری عکس حیوانان - ماهی ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/mahi_oskar%28animal-photo.ir%29.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس حیوانان - ماهی ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/mahi_oskar%28animal-photo.ir%29.jpg"></A>&nbsp;<A title="oscar fish photo gallery" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/oscar-fish.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="oscar fish photo gallery" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/oscar-fish.jpg"></A>&nbsp;<A title="ماهی آکورایومی زیبا - اسکار" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/oscar_Akvarium%28animal-photo.ir%29.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="ماهی آکورایومی زیبا - اسکار" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/oscar_Akvarium%28animal-photo.ir%29.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="ماهی اسکار سفید رنگ" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/white_oscar_fish.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="ماهی اسکار سفید رنگ" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/white_oscar_fish.jpg"></A>&nbsp;<A title="اسکار پلنگی " href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/wild_scar.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="اسکار پلنگی" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/wild_scar.jpg"></A>&nbsp;<A title="u;s lhid hs;hv H;,vhd,l" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="u;s lhid hs;hv H;,vhd,l" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="عکس ماهی اسکار سفید" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس ماهی اسکار سفید" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF.jpg"></A>&nbsp;<A title="ماهی گوشت خوار اکورایوم" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="ماهی گوشت خوار اکورایوم" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85.jpg"></A>&nbsp;<A title="ماهی اسکار اکورایوم" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="ماهی اسکار اکورایوم" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="عکس ماهی اسکار ببری " href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس ماهی اسکار ببری" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C.jpg"></A>&nbsp;<A title="ماهی اسکار خوشگل و زیبا" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="ماهی اسکار خوشگل و زیبا" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1.jpg"></A>&nbsp;<A title=" fish ماهی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/large_picture/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="ماهی fish" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/fish/oscar/small_picture/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cc0000 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>همه چیز درباره ماه های اسکار گوشت خار تزئینی</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG>ماهی اسکار</STRONG>&nbsp;از شناخته شده‌ترین نوع از ماهیان <STRONG>زینتی گوشتخوار</STRONG> و از خانواده Chichlidae است. نام علمی این ماهی ASTRONATUS OCELLATUS است و در آب‌های شیرین زندگی می‌کند و بومی رودخانه‌های چین و تایوان است . معروفترین گونه‌های آن <STRONG>اسکار تایگر</STRONG> ( اسکار ببری ) و<STRONG> اسکار سلطنتی</STRONG> می‌باشند . طول آن معمولاً در در </FONT><FONT size=2>حدود ۲۵ سانتی‌متر است .&nbsp; تشخیص نر وماده آن بسیار مشکل است .</FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG>ماهی اسکار</STRONG> اگر در زیستگاه طبیعی خودش باشد می تواند 15 سال عمر کند ، این نوع <STRONG>ماهی گوشت خوار زینتی</STRONG> با همنوعان خودش و ماهی های بزرگتر از خود همزیستی مسالمت آمیز دارد . دمای مورد نیاز برای نگهداری اسکار ماهی ۲۳ الی ۲۸ سانتیگراد است . دمای بیش از ۲۸ سانتیگراد موجب جلوگیری از <STRONG>تخم ریزی اسکار</STRONG> می‌شود . برای نگهداری </FONT><FONT size=2>اسکارها درجه‌ای از شوری در آب حیاتی می‌باشد و باعث بالا رفتن سرعت از تخم بیرون آمدن بچه‌هایش می‌شود.</FONT></P> <P><FONT color=#000099><FONT size=3><STRONG>شرایط نگهداری ماهی اسکار :</STRONG> </FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>اسکارها باید در دمای ۲۳ الی ۲۸ و سختی آب ۱۵-۱۰ درجه - PH= ۷٫۵ نگهداری شوند . زیستگاه اصلی این نوع ماهی <STRONG>رودخانه آمازون</STRONG> می‌باشد در کنار ماهیانی همچون آروانا ، پیرانا ، فلاور و حتی همزیستی با <A title="" href="http://www.animal-photo.ir/post/category/3" target=_blank>تمساح</A> آن مناطق دارد.</FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#3333ff><STRONG><FONT size=3>تغذیه ماهی اسکار :</FONT></STRONG> </FONT><BR>آنها هر چیزی اعم از ماهیهای زنده تا کرمهای خاکی را می‌خورند . اسکارها کسی را که به آنها غذا می‌دهد را به خاطر می‌سپارند و بهترین غذا برای اسکارهای مولد غذاهای زنده شامل ماهی‌های رودخانه‌ای و بچه غورباغه‌ها و آبزیان بزرگ هستند . </FONT><FONT size=2><STRONG>اسکار</STRONG> ماهی پر اشتهائی است و با دهان بزرگش قدرت دارد ماهیان بزگتر از دهانش را بگیرد و آرام آرام ببلعد . اسکار ماهی شکارهایش را از سر می‌بلعد .</FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#3333ff><STRONG><FONT size=3>تولید مثل ماهی اسکار :</FONT></STRONG> </FONT><BR>اسکارها برای تولید مثل باید به سن ۱۸ ماهگی برسند و اندازه آنها حداقل ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر شده باشد. یکی از علائمی که نشان دهنده نزدیک بودن<STRONG> فصل تخم ریزی اسکارها</STRONG> این است که در مکان تخم ریزی ( معمولاً میان تخته سنگها ) &nbsp;شروع به تمیز کردن و ایجاد حفره می‌کنند . چه نر و چه ماده از فرزندان خود به طور یکسان مراقبت می‌کنند و شرایط </FONT><FONT size=2>زیستی را برای فرزندان خود آسان می‌کنند.</FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG><FONT color=#cc0000>راه تشخیص جنسیت اسکار</FONT></STRONG> به این ترتیب است که <STRONG>ماهی نر</STRONG> اسکار با مشخصات نوک لوله اسپرم شبیه به نوک قلم نی و قوز روی سر بلندتری دارد و لبهای ضخیم و پهن تر و چانه بزرگ‌تری نسبت به ماده دارد . و <STRONG>جنس ماده اسکار ماهی</STRONG> نوک لوله تخمدان شبیه تخم با لبه گرد و قوز روی سر کوتاه تر و لبهای باریکتر و نازکتر و دهان کوچک تر از جنس </FONT><FONT size=2>نر دارد .</FONT></P><FONT size=2> <P align=center><FONT color=#000099 size=3>سایز بزرگتر تصاویر ماهی های اسکر در ادامه مطلب</FONT><BR></P></FONT> text/html 2011-09-19T20:19:31+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس و تصویر خرس ها + دانستنی ها http://animal-photo.mihanblog.com/post/17 <P align=center><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif>گالری عکس و تصویر خرس ها</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial>bear photo gallery</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس خرس ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/grizzly_bear_gallery.jpg"></P> <P align=right><FONT color=#006600 size=2>جهت مشاهده عکس <STRONG>خرس ها</STRONG> در اندازه اصلی و بزرگتر روی تصویر مورد نظر کلیک نمایید یا به ادامه مطلب مراجعه نمایید .</FONT></P> <P align=center><A title="عکس عاشقانه حیوانات - خرس" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/aks-asheganeh-khers.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس عاشقانه حیوانات - خرس" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/aks-asheganeh-khers.jpg"></A>&nbsp;<A title="بچه خرس خوشگل و ناز و ملوس" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/bachee-khers.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="بچه خرس خوشگل و ناز و ملوس" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/bachee-khers.jpg"></A>&nbsp;<A title="bear white picture" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/bear-white.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="bear white picture" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/bear-white.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title=bear href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/bear.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt=bear align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/bear.jpg"></A>&nbsp;<A title="بچه خرس" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/bear_baby.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="بچه خرس" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/bear_baby.jpg"></A>&nbsp;<A title="خانواده خرس ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/bear_family.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="خانواده خرس ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/bear_family.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="bear khers" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/bear_khers.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="bear khers" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/bear_khers.jpg"></A>&nbsp;<A title="بچه خرس روی درخت" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/black_bear_baby.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="بچه خرس روی درخت" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/black_bear_baby.jpg"></A>&nbsp;<A title="خرس وحشی در طبیعت" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/khers_vahshi.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="خرس وحشی در طبیعت" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/khers_vahshi.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="خرس گریزلی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/grizzly-bear.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="خرس گریزلی" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/grizzly-bear.jpg"></A>&nbsp;<A title="خرس قطبی سفید" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/khers-ghotbi.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="خرس قطبی سفید" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/khers-ghotbi.jpg"></A>&nbsp;<A title="والپیپر زیبای خرس ها ی قریزلی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/khers_girizli.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="والپیپر زیبای خرس ها ی قریزلی" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/khers_girizli.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="عکس کوالا پاندا" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/koala-panda.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس کوالا پاندا" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/koala-panda.jpg"></A>&nbsp;<A title="بچه خرس قطبی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="بچه خرس قطبی" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C.jpg"></A>&nbsp;<A title="خرس ایستاده عصبانی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="خرس ایستاده عصبانی" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title=خرس href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/%D8%AE%D8%B1%D8%B3.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt=خرس align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/%D8%AE%D8%B1%D8%B3.jpg"></A>&nbsp;<A title="خرس گریزلی سیاه" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/%D8%AE%D8%B1%D8%B3_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="خرس گریزلی سیاه" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/%D8%AE%D8%B1%D8%B3_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C.jpg"></A>&nbsp;<A title="نعره خرس" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/large_picture/%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D8%B1%D8%B3.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="نعره خرس" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/bear/small_picture/%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D8%B1%D8%B3.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=4><STRONG>درباره خرس ها چه می دانید ؟</STRONG></FONT></P> <P><BR><FONT size=2><STRONG><FONT color=#cc0000 size=3>مشخصات فیزیکی خرس ها :</FONT></STRONG></FONT></P> <P><FONT size=2>دندان <STRONG>خرس</STRONG> تیز نیست و مانند سایر گوشت خواران برای بریدن گوشت طراحی نشده ‌است . مثلا در بیشتر گوشت خواران ، دندان نیش بزرگ است و برای کشتن طعمه کاربرد دارد . در خ<STRONG>رس‌ها</STRONG> این دندان‌ها نسبتاً کوچک اند و <STRONG>خرس‌ها</STRONG> از آن به عنوان ابزاری برای دفاع استفاده می‌کنند . دندان آسیای <STRONG>خرس</STRONG> مسطح و پهن است تا بتواند غذاهای گیاهی را خرد کرده و بکوبد .</FONT></P> <P><FONT size=2>هریک از دست&nbsp;و پاهای<STRONG> خرس</STRONG> ، ۵ چنگال تیز و بلند دارد که جمع نمی‌شود ( برعکس <STRONG><A title="" href="http://www.animal-photo.ir/post/category/2" target=_blank><STRONG>گربه</STRONG></A></STRONG> ) . این دست و پاها برای بالا رفتن از درخت و شکافتن خانه موریانه و <STRONG>کندوی عسل</STRONG> ، یافتن و کندن ریشه گیاهان و گرفتن طعمه بکار می‌رود . راه رفتن خرس ها با راه رفتن بسیاری از گوشت خواران تفاوت دارد و گویی روی پنجهٔ پا راه می‌روند که برای افزایش سرعت ، کارآمد است . <STRONG>خرس‌ها</STRONG> مثل انسان روی پا هم راه می‌روند . <BR>موی<STRONG> خرس</STRONG> بلند و زمخت است. رنگ موی آنها بسته به این که از چه نوع خرسی باشند می‌تواند تقریبا هر رنگی داشته باشد . مثلا سفید ، بور ، کرم ، تمام سیاه ، تمام قهوه‌ای ، ... <BR>امید به زندگی خرس‌ها دقیقا معلوم نیست . به نظر می‌رسد ۲۵ تا ۴۰ سال باشد . <STRONG>خرس</STRONG>‌ های وحشی که در جنگل هستند نسبت به خرس‌هایی که در <STRONG>باغ وحش</STRONG> هستند در سنین پایین تری می‌میرند .&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P><FONT size=2>رنگ خرس ها از سفید در <STRONG>خرس قطبی</STRONG> تا قهوه‌ای و سیاه در سایر گونه‌ها متفاوت است . دندانهای آسیای بالا با سطخ زیاد اما برجستگی های روی آنها کند و صاف می‌باشد .<BR>این <STRONG>حیوان وحشی</STRONG> انواع گوناگونی دارد که غالبا گوشت‌خوار هستند اما از برخی خوراکی‌های گیاهی نیز تغذیه می‌کنند . محل زندگی <STRONG>خرس‌ها </STRONG>بسته به انواع آنها بسیار گوناگون و از جنگل و کوه گرفته تا سرزمین‌های قطبی گسترده ‌است .<BR><STRONG>خرس‌ های قطبی</STRONG> بوی غذا را از فاصله صد مایلی در هوای آزاد و همچنین از فاصله سه متری در زیر برف تشخیص می‌دهد . این حیوان بسیاری از وقت خود را در زیر آب سپری می‌کند . آنها در بعضی از کشورها رسماً به عنوان پستانداران دریایی طبقه بندی می‌شوند . <BR></FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#cc0000><STRONG><FONT size=3>انواع خرس ها :</FONT></STRONG> </FONT></FONT></P> <P><FONT size=3>-&nbsp;<STRONG>خرس خاکستری<BR></STRONG>-&nbsp;<STRONG>خرس قطبی<BR></STRONG>-&nbsp;خرس <STRONG>پاندا<BR></STRONG>-&nbsp;خرس قهوه‌ای<BR>-&nbsp;خرس سیاه<BR>-&nbsp;خرس سیاه آسیایی<BR>-&nbsp;خرس سیاه آمریکایی<BR>-&nbsp;خرس عینکی<BR>-&nbsp;<STRONG>خرس تنبل</STRONG><BR>-&nbsp;خرس آفتاب</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990000 size=2>سایز بزرگتر عکس خرس ها در ادامه مطلب</FONT></P> text/html 2011-09-15T08:57:25+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس بلبل ها http://animal-photo.mihanblog.com/post/16 <P align=center><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>گالری عکس بلبل ها</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4>Nightingale&nbsp;bird photo gallery</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس بلبل - پرنده" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/Nightingale-image-gallery.jpg"></P> <P align=center><A title="animal birds photo gallery" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/Animals_Birds_Nightingale.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="animal birds photo gallery" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/Animals_Birds_Nightingale.jpg"></A>&nbsp;<A title="عکس پرنده گان - بلبل" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/Bird_parandeh.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس پرنده گان - بلبل" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/Bird_parandeh.jpg"></A>&nbsp;<A title=بلبل href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/aks-bolbol.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt=بلبل align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/aks-bolbol.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="زیبا بلبل" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/aks-parandeh-ziba.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="بلبل زیبل" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/aks-parandeh-ziba.jpg"></A>&nbsp;<A title="aks parandee ziba bolbol" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/aks-ziba-bolbol.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="aks parandee ziba bolbol" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/aks-ziba-bolbol.jpg"></A>&nbsp;<A title="عکس های زیبا از بلبل چینی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/aks0bolboleh-chini.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس های زیبا از بلبل چینی" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/aks0bolboleh-chini.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title=Nightingale href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/Nightingale.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt=Nightingale align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/Nightingale.jpg"></A>&nbsp;<A title="aks boolbool ziba" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/aks-bolbol-ziba.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="aks boolbool ziba" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/aks-bolbol-ziba.jpg"></A>&nbsp;<A title="عکس بلبل چینی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس بلبل چینی" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg"></A> &nbsp; </P> <P align=center><A title=bolbol href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/bolbol.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt=bolbol align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/bolbol.jpg"></A>&nbsp;<A title="گالری عکس پرندگان" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/image-gallery-of-birds.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس پرندگان" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/image-gallery-of-birds.jpg"></A>&nbsp;<A title=nightingale_photo_gallery href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/nightingale_photo_gallery.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt=nightingale_photo_gallery align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/nightingale_photo_gallery.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="u;s fgfg" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/u%3Bs-fgfg.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="u;s fgfg" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/u%3Bs-fgfg.jpg"></A>&nbsp;<A title="عکس بلبل" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%84.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس بلبل" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%84.jpg"></A>&nbsp;<A title="پرنده بلبل در حال پرواز" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/large_photo/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="پرنده بلبل در حال پرواز" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/birds/Nightingale/small_photo/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2.jpg"></A> &nbsp; </P> <P align=center><FONT color=#990000 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>درباره بلبل ها چه می دانید ؟</FONT></P> <P><BR><FONT size=2><STRONG>بلبل </STRONG>یا <STRONG>شباهنگ </STRONG>یا <STRONG>هزاردستان</STRONG> یا <STRONG>عندلیب </STRONG>نام گونه‌ای پرنده <STRONG>خوش‌آوا </STRONG>است . نام علمی این پرنده <STRONG>Luscinia megarhynchos</STRONG>&nbsp; و نام انگلیسی آن (&nbsp;<STRONG>Nightingale </STRONG>یا همان شب آهنگ !&nbsp;) است . بیشتر در ایران یافت می‌شود و معروف است که نماینده <STRONG>نوای ساز ایرانی</STRONG> محسوب می‌شود . <STRONG>بلبل پرنده‌ای</STRONG> است کوچک که در سراسر ایران و خاورمیانه زندگی می‌کند . ماده بلبل آوازی دلکش ، اما آهنگی غم انگیز دارد .</FONT></P> <P><FONT color=#990000><FONT size=3>مشخصات بلبل ها :</FONT> </FONT><BR><FONT size=2>این<STRONG> پرنده</STRONG> حدود ۱۵ سانتیمتر طول و پرهای بخش‌های بالایی بدنش قهوه‌ای و دمی تقریباً سرخ دارد . قسمت زیر بدنش مایل به سفید و پر زیر دمش به رنگ زرد و یا قرمز است . پرنده بیشتر در سوراخ درختان و طول جویبارها و در&nbsp;باغات سرسبز به سر می‌برد . غذای اصلی<STRONG> بلبل</STRONG> را حشرات تشکیل می‌دهند . ماده‌اش از ۴ تا ۶ تخم قهوه‌ای زیتونی همراه با لکه ریز سیاه می‌گذارد . پرنده نابالغ خال خال ولکه لکه‌است ، اما به آسانی از روی اندازهٔ بزرگ‌تر دم بلوطی رنگ و سطح شکمی سفیدتر از سینه سرخ تمیز داده می‌شود . در بیشه‌های مرطوب ، پرچین‌های انبوه لانه می‌سازد ، در نزدیکی زمین درون بوته‌های خار و گزنه کاملاً پنهان می‌شود .</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990000 size=2>جهت مشاهده تصوایر بلبل ها در اندازه بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید </FONT></P> text/html 2011-09-13T04:26:23+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس اسب ها horses photo gallery http://animal-photo.mihanblog.com/post/15 <P align=center><FONT color=#cc0000 size=7 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>گالری عکس اسب ها</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT size=4>horses photo gallery</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس اسب ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/white%20horse%20Wallpapers.jpg"></P> <P align=right><FONT size=2>جهت&nbsp; مشاهده <STRONG>عکس اسب ها</STRONG> در اندازه بزرگتر و واقعی روی تصویر مورد نظر کلیک نمایید یا به ادامه مطلب مراجعه کنید .</FONT></P> <P align=center><A title="زیباترین تصاویر اسب ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/Beautiful_Horse.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="زیباترین تصاویر اسب ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/Beautiful_Horse.jpg"></A>&nbsp;<A title="عکس اسب عرب کهر" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/aks-arabi-kahar.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس اسب عرب کهر" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/aks-arabi-kahar.jpg"></A>&nbsp;<A title="اسب مشکی خوشگل درحال دویدن" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/aks-asb-meshki.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="اسب مشکی خوشگل درحال دویدن" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/aks-asb-meshki.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="اسب در ساحل" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/aks-asb-sefid.jpg%22%22" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="اسب در ساحل" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/aks-asb-sefid.jpg"></A>&nbsp;<A title="والپیپر زیبای اسب و حیوانات" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/aks-asb-ziba.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="والپیپر زیبای اسب و حیوانات" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/aks-asb-ziba.jpg"></A>&nbsp;<A title="aks asb ziba" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/aks-asb.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="aks asb ziba" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/aks-asb.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="dark brown horse wallpaper" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/dark-brown-horse-wallpaper-1600x1200.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="dark brown horse wallpaper" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/dark-brown-horse-wallpaper-1600x1200.jpg"></A>&nbsp;<A title="horse photo and image gallery" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/horse_photo_gallery.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="horse photo and image gallery" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/horse_photo_gallery.jpg"></A>&nbsp;<A title="u;s hsf" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/u%3Bs-hsf.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="u;s hsf , pd,hkhj" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/u%3Bs-hsf.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="white horse wallaper hd" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/white-horse-wallpaper.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="white horse wallaper hd" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/white-horse-wallpaper.jpg"></A>&nbsp;<A title="اسب حیوان نجیبی است" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="اسب حیوان نجیبی است" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg"></A>&nbsp;<A title=" اسب سفید رنگ ایرانی " href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="اسب سفید رنگ ایرانی" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="نقاشی اسب - نقاشی حیوانات" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="نقاشی اسب - نقاشی حیوانات" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8.jpg"></A>&nbsp;<A title="گالری عکس اسب ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس اسب ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8.jpg"></A>&nbsp;<A title=اسب href="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/large_picture/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%A8.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt=اسب align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/horse/small_picture/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%A8.jpg"></A>&nbsp;</P> <P><FONT color=#993300 size=5 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>درباره اسب ها :</FONT></P> <P><BR><FONT size=2><STRONG>اسب</STRONG> یا <STRONG>اسپ </STRONG>پستانداری است و از دیرباز در زمینه‌های کشاورزی ، ترابری و همچنین در جنگ‌ها بسان ابزاری برای حرکت تند و ضربه‌زدن به سیستم‌های دفاعی دشمن به کار انسان می‌آمده ‌است .<BR>نام<STRONG> اسب</STRONG> همواره با واژه‌هایی مانند چابکی همراه بوده‌است .<STRONG> اسب را جانوری نجیب</STRONG> نیز می‌شناسند . ولی در هنگام <STRONG>خشم اسب</STRONG> نزدیکی به او بسیار خطرناک است . <STRONG>اسب حیوانی</STRONG> است که با سرما و شرایط سخت کوهستانی سازگار است بر خلاف شتر که با شرایط گرم و شن زار و سرزمین عربی سازگار بوده‌است .</FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG>اسب</STRONG> را در پارسی میانه و اوستایی نیز <STRONG>اَسپ</STRONG> ( <STRONG>asp </STRONG>) می‌گفتند . نامهای بسیاری از بزرگان ایرانی در روزگار باستان دارای پسوند - اسپ بوده‌است ( مانند گشتاسپ ، ارجاسپ ، گرشاسپ ، جاماسپ ، لهراسپ ، ویشتاسپ ، هیدراسپ ، بیوراسپ ، ساتاسپ و... ) که نشان از اهمیت این جانور در میان ایرانیان اس.</FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#990000><STRONG><FONT size=3>نژاد های مختلف اسب :</FONT></STRONG> </FONT><BR><STRONG>اسب اصیل ترکمن</STRONG> ، <STRONG>اسب اصیل پارسی</STRONG> ، اسب اصیل انگلیسی ، اسب کوارتر امریکایی ، آپالوسا ، فالابا ، شایر ، اسب اصیل اسپانیایی ، فریزین ، اسب انگلیسی – عرب ، پینت ، بارب .</FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#990000><STRONG><FONT size=3>اسب ترکمن :</FONT></STRONG> </FONT><BR><STRONG>اسب ترکمن</STRONG> گونه‌ای از زیباترن اسبها می‌باشد که در منطقه ترکمن صحرا زیست کرده و پرورش می‌یابد . رنگ آنها بیشتر خاکستری رنگ و بدنی کشیده و لاغر دارند . شکم آنها بر خلاف بسیاری از نژادهای دیگر اسبها ، تخت و به معنی دیگر شکم آنها لاغر است . رنگ‌های اصلی این نژاد : <STRONG>کهر</STRONG> ، نیله ، کرنگ ، <STRONG>سمند </STRONG>و قره کهر می‌باشد . <STRONG>اسب ترکمن</STRONG> اندامی کشیده ، دُمی باریک ، سر و گردن زیبا دارد .</FONT> </P> <P align=center><FONT color=#006600><FONT size=3>جهت مشاهده سایز بزرگتر عکس <STRONG>اسب ها</STRONG> به ادامه مطلب مراجعه نمایید</FONT> </FONT></P> text/html 2011-09-10T19:08:33+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس هاب بچه گربه ها cats baby http://animal-photo.mihanblog.com/post/14 <FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif> <P align=center><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif>گالری عکس <STRONG><FONT color=#cc0000>بچه گربه</FONT></STRONG> های ناز و ملوس</FONT></P> <P align=center><FONT size=4><STRONG>cats baby photo gallery</STRONG></FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس بچه گربه" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/bacheh_gorbeh.jpg"></P> <P align=center><A title="baby cat - بچه گربه" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/baby_cat.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="baby cat - بچه گربه" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/baby_cat.jpg"></FONT></A><A title="aks bache gorbeh" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/aks-bache-gorbeh.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="aks bache gorbeh" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/aks-bache-gorbeh.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT><A title="عکس بچه گربه ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/aks-bacheh-ghorbeh.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس بچه گربه ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/aks-bacheh-ghorbeh.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;</FONT><A title="cat pictures site" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/Cat_Pictures.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="cat pictures site" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/Cat_Pictures.jpg"></FONT></A><A title="گالری عکس های ناز و زیبا از بچه گربه ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/baby_cat_image_gallery.jpg" target=_blank><FONT size=2>&nbsp;</FONT></A><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس های ناز و زیبا از بچه گربه ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/baby_cat_image_gallery.jpg">&nbsp;</FONT><A title="بچه گربه ملوس" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/bachee_ghorbee.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="بچه گربه ملوس" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/bachee_ghorbee.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT></P> <P align=center><A title="best animal baby site cats" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/best_animal_baby_site_cats.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="best animal baby site cats" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/best_animal_baby_site_cats.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT><A title="u;s f]i 'vfi khc , lg,s" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/cat_baby_sweet.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="u;s f]i 'vfi khc , lg,s" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/cat_baby_sweet.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT><A title="تصاویر جدید بچه گربه ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/cati_pictures.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="تصاویر جدید بچه گربه ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/cati_pictures.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT></P> <P align=center><A title="بچه گربه شیرین و بامزه" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/cute_cat_baby.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="بچه گربه شیرین و بامزه" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/cute_cat_baby.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT><A title="گالری عکس بچه گربه های ملوس" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/galeri_aks_bache_gorbeh.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس بچه گربه های ملوس" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/galeri_aks_bache_gorbeh.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT><A title="بچه گربه پرشین" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/persian-cat-baby.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="بچه گربه پرشین" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/persian-cat-baby.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT></P> <P align=center><A title="والپیپر زیبا از بچه گربه های ایرانی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/wallpaper_baby_animals.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="والپیپر زیبا از بچه گربه های ایرانی" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/wallpaper_baby_animals.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT><A title="بچه گربه ناز دوست داشتنی زرد رنگ" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/yellow-cats.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="بچه گربه ناز دوست داشتنی زرد رنگ" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/yellow-cats.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT><A title="بچه گربه ناز" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/%D8%A8%DA%86%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="بچه گربه ناز" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/%D8%A8%DA%86%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT></P> <P align=center><A title="بچه گربه ناز و ملوس مامانی و دوست داشتنی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/%D8%A8%DA%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="بچه گربه ناز و ملوس مامانی و دوست داشتنی" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/%D8%A8%DA%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT><A title="ذشذغ زشفس" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/%D8%B0%D8%B4%D8%B0%D8%BA_%D8%B2%D8%B4%D9%81%D8%B3.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="ذشذغ زشفس" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/%D8%B0%D8%B4%D8%B0%D8%BA_%D8%B2%D8%B4%D9%81%D8%B3.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT><A title=گربه href="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/large_image/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87.jpg" target=_blank><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt=گربه align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/cats/baby_cat/small_image/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87.jpg"></FONT></A><FONT size=2>&nbsp;</FONT></P> <P align=right><FONT size=2></FONT><FONT size=2></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>گُربه</STRONG> ( در پهلوی : گوربک ، در فارسی دری افغانستان : پِشَک ) عضو خانواده <STRONG>گربه‌سانان</STRONG> و یک حیوان گوشتخوار است.</FONT></P> <P><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>گربه‌ها</STRONG> از ۶ تا ۷ ماهگی بالغ می‌شوند و توانایی تولید مثل دارند ، ماده‌ها تا ۸ سالگی و نرها تا ۱۰ سالگی قابلیت جفت‌گیری دارند . دوره آبستنی گربه نیز بین ۶۱ تا ۶۸ روز ( متوسط ۶۳ روز ) است. </FONT></P> <P><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>در زبان کودکانه گربه را <STRONG>پیشی</STRONG> می‌نامند . در اصطلاح ، به گربه‌هایی با چشمان بلند <STRONG>گربه بُراق</STRONG> گفته می‌شود .</FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#cc0000><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=3>ویژگی های بارز گربه ها :</FONT></STRONG> </FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>گربه‌ها </STRONG>معمولاً وزنی بین ۲٫۵ تا ۷ کیلوگرم دارند ، <STRONG>گربه‌ها</STRONG> از دندان‌های بسیار خوبی برای شکافتن گوشت‌ها برخوردارند ، <BR><STRONG>گربه</STRONG> به وسیله دهان و زبان خود قادر به تولید انواع مختلفی از صداها هستند که شامل : میو کردن (مرنو کردن) ، خرخر کردن ، خرناس کشیدن ، جیرجیر کردن ، نالیدن و ... می‌شود.</FONT></P><FONT size=2> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT color=#990000 size=3>گوش های گربه ها :</FONT></STRONG><BR>۳۲ ماهیچه متفاوت در هر گوش گربه به حیوان اجازه می‌دهند تا یک شنوایی کنترل شده‌داشته باشد . بدین صورت گربه می‌تواند هر کدام از گوش‌های خود را آزادانه نسبت به دیگری حرکت دهد ؛ با این قابلیت گربه می‌تواند در حالی که در یک جهت حرکت می‌کند گوش خود را در جهت مخالف بچرخاند همچنین بیشتر<STRONG> گربه‌ها</STRONG> می‌توانند گوش‌های خود را به سمت بالا بگیرند. برعکس سگها، گربه‌های دالگوش ( با گوش‌های آویزان) &nbsp;بسیار نایابند ( گونه Scottish Fold به علت جهش ژنتیکی دالگوش است ) . در هنگام عصبانیت یا وحشت‌زدگی گربه گوش‌های خود را می‌خواباند . گربه‌ها همچنین در زمان بازی یا زمانی که صدایی از پشت سر بیاید گوش‌های خود را به سمت عقب می‌چرخانند .</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc0000><STRONG><FONT size=3>پاهای گربه ها :</FONT></STRONG> </FONT><BR><STRONG>گربه‌ها</STRONG> هم مانند سگ‌ها از جمله حیوانات پنجه‌رو هستند . این حیوانات دقیقا بر روی پنجه‌های خود حرکت می‌کنند . <STRONG>گربه‌ها</STRONG> قادرند خیلی بادقت حرکت کنند. این یکی از قابلیت‌های گربه سانان است بدین ترتیب این حیوانات قادرند با کمترین صدا حرکت کنند . <STRONG>گربه‌ها </STRONG>می‌توانند در هنگام راه رفتن پنجه‌های عقبی خود را دقیقا بر روی مکان پنجه‌های جلویی قرار دهند؛ این قابلیت نه‌تنها به بی صدا حرکت کردن حیوان کمک می‌کند بلکه بدین ترتیب گربه همیشه از جایگاه پاهای عقبی خود مطمئن است. این قابلیت مخصوصا در زمین‌های ناهموار برای حیوان مفید است.</FONT></P></FONT> <P align=center><STRONG><FONT color=#990000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سایز بزرگتر عکس بچه گربه ها در ادامه مطلب</FONT></STRONG></P></FONT> text/html 2011-09-08T17:41:44+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس خرگوش ها - rabbits photo gallery http://animal-photo.mihanblog.com/post/12 <P align=center><FONT color=#990000 size=6 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>گالری عکس خرگوش ها</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=3 face=Arial>Rabbits image gallery</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس خرگوش" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/rabbit-photo-gallery.jpg"></P> <P align=center><A title="خرگوش خاکستری" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/Cute_Rabbit_Widescreen_Wallpaper.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="عکس خرگوش خاکستری" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/Cute_Rabbit_Widescreen_Wallpaper.jpg"></A>&nbsp;<A title="والپیپر بزرگ از خرگوش ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/Rabbit%2Bwallpapers%2Bphotos%2Bpictures%2Bimages.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="والپیپر بزرگ اچ دی از خرگوش ها" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/Rabbit%2Bwallpapers%2Bphotos%2Bpictures%2Bimages.jpg"></A>&nbsp;<A title="تصویر نمای نزدیک از خرگوش صحرایی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/Rabbit-closeup.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="تصویر نماس نزدیک از خرگوش صحرایی" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/Rabbit-closeup.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="aks khargosh naz kocholo" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/aks-kharghosh-naz.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="aks khargosh naz kocholo" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/aks-kharghosh-naz.jpg"></A>&nbsp;<A title="خرگوش بامزه" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/animals-pictures-cute-rabbit.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="خرگوش بامزه" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/animals-pictures-cute-rabbit.jpg"></A>&nbsp;<A title="دو بچه خرگوش سیاه ملوس" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/bache-khargosh-siyah.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="دو بچه خرگوش سیاه ملوس" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/bache-khargosh-siyah.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title=خرگوش href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/khargoosh.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt=خرگوش align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/khargoosh.jpg"></A>&nbsp;<A title="تصویر خرگوش سفید خوشگل" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/khargosh-khoshgel.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="تصویر خرگوش سفید خوشگل" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/khargosh-khoshgel.jpg"></A>&nbsp;<A title="u;s ov',a" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/khargosh-makhfi.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="u;s ov',a" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/khargosh-makhfi.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="بچه خرگوش " href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/khargosh-naz.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="بچه خرگوش" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/khargosh-naz.jpg"></A>&nbsp;<A title="گالری عکس خرگوش زبل خانگی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/rabbit-pic.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="گالری عکس خرگوش زبل خانگی" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/rabbit-pic.jpg"></A>&nbsp;<A title="rabbit wallpaper hd" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/rabbit-wallpaper.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="rabbit wallpaper hd" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/rabbit-wallpaper.jpg"></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="rabbits photo gallery" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/rabbit_photo_gallery.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="cut rabbit photo gallery" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/rabbit_photo_gallery.jpg"></A>&nbsp;<A title="خرگوش ناز دوست داشتنی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="خرگوش ناز دوست داشتنی" align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C.jpg"></A>&nbsp;<A title=خرگوش href="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/large-picture/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt=خرگوش align=baseline src="http://animal-photo.persiangig.com/image/rabbit/small-picture/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4.jpg"></A></P> <P align=center><FONT color=#660000 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>همه چیز درباره خرگوش ها</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG><FONT color=#660000>خرگوش</FONT></STRONG> پستانداری است <STRONG>علف خوار</STRONG> و به اندام گربه ، دارای <STRONG>گوش‌های دراز</STRONG> و لب‌های شکافدار . دست‌های <STRONG>خرگوش</STRONG> از پاهایش کوتاهتر است . و بسیار تند رو است&nbsp;. خرگوش دارای اقسامی مختلف است . در حدود ۶ تا ۸ بچه می‌گذارد. <BR><STRONG>خرگوشی</STRONG> است که در نیمکرهٔ شمالی و در نقاط قطبی یافت می‌شود . در هنگام زمستان نیز وجود پوست سفید یافت او را در برف دشوار می‌سازد . تغییر رنگ پوست این حیوان ما را به شگفت می‌آورد یعنی در زمستان سفید شدن پوست این جانور و در تابستان خاکستری یا قهوه‌ای شدن آن . می‌توان این خرگوش را مانند آفتاب پرست دانست که او نیز تغییر رنگ می‌دهد . <STRONG>خرگوش قطبی</STRONG> سوراخ هایی به عمق ۲ متر در برف حفر می‌کند که این مکان جای مناسبی برای مخفی کردن کودکان به هنگام خطر است.</FONT></P> <P><FONT size=2>خاستگاه اصلی&nbsp;<STRONG>خرگوش ها</STRONG>&nbsp;اسپانیا و آفریقای شمالی است اما به بعضی از کشورهای دیگر هم مهاجرت کرده است . این خرگوش گیاهان بومی را می‌خورد و باعث می‌شود که سایر <STRONG>جانوران </STRONG>گرسنه بمانند . این <STRONG>جانور </STRONG>همچنین محصولات کشاورزی را منهدم می‌کند و برای خود سوراخ‌های زیرزمینی حفر می‌کند.</FONT></P> <P><FONT size=2>یکی از گونه‌های خرگوش، <STRONG><FONT color=#cc0000 size=3>خرگوش آنقوره</FONT></STRONG> است. با توجه به میانگین ۵ تا ۶ بچه در هر زایمان می‌توانند ۵۰ الی ۶۰ بچه در سال تولید کنند. این نوع خرگوش می‌تواند از سه ماهگی باردار شود.<BR>خرگوش ها بیش از ۴۴ گونه اند ( اهلی و صحرایی ) . رنگ خرگوش ها خاکستری و قهوه ای است. خرگوش های دست آموز رنگ های گوناگون دارند . طول آن ها تا ۶۰ سانتیمتر است . وزن آنها تا ۵ کیلوگرم هم می‌رسد . وضعیت آنها بسیار فراوان است . طول عمر آنها تا 6 سال و دشمنان آنها روباه ، مار ، عقاب ، و انسان هستند . آنها از نوع <STRONG>پستان داران</STRONG> هستند . سرعت خرگوش به ۴۰ کیلومتر هم میرسد. <STRONG>خرگوش ماده</STRONG> قادر است که ۵ تا ۸ بچه به دنیا بیاورد .</FONT></P> <P align=center><FONT color=#660000 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>اندازه بزرگتر عکس ها در ادامه مطلب</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-09-06T04:14:42+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس طوطی ها parrots http://animal-photo.mihanblog.com/post/11 <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#006600 size=6><FONT size=7><STRONG>گالری عکس طوطی ها</STRONG></FONT> </FONT></P> <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#006600 size=5>parrots photo gallery</FONT></P> <P align=center><IMG alt=" گالری عکس طوطی " hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/galeri-aks-toti.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=right><FONT color=#990000 size=2>جهت مشاهد تصویر&nbsp;طوطی ها در اندازه بزرگتر ، روی عکس مورد نظر کلیک نمایید یا به ادامه مطلب مراجعه کنید .</FONT></P> <P align=center><A title="aks toti ziba" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/aks-toti-ziba.jpg" target=_blank><IMG alt="aks toto ziba" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/aks-toti-ziba.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="طوطی بسیار زیبای سبز" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/aks-toti.jpg" target=_blank><IMG alt="طوطی بسیار زیبای سبز رنگ" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/aks-toti.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="colorful parrots bird" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/colorful-parrots.jpg" target=_blank><IMG alt="colorful parrots bird" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/colorful-parrots.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;<A title="تصویر پرندگان زینتی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/تصویر-پرندگان-زینتی.jpg" target=_blank><IMG alt="تصویر پرندگان زینتی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/تصویر-پرندگان-زینتی.jpg" align=baseline border=0></A><A title="جفت طوطی های برزیلی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/toti-berezili.jpg" target=_blank>&nbsp;</A><IMG alt="جفت طوطی های برزیلی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/toti-berezili.jpg" align=baseline border=0>&nbsp;<A title="تصاویر زیبا از طوطی های رنگی خوشگل" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/toti-rangi.jpg" target=_blank><IMG alt="تصاویر طوطی رنگی خوشگل" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/toti-rangi.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;<A title="طوطی آبی ماکائو" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/طوطی-آبی-ماکائو.jpg" target=_blank><IMG alt="طوطی آبی ماکائو" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/طوطی-آبی-ماکائو.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title=x,xd href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/x,xd.jpg" target=_blank><IMG alt=x,xd hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/x,xd.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="عکس طوطی آمازون" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/toti-amazon.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس طوطی آمازون" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/toti-amazon.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;<A title="والپیپر بسیار زیبا از طوطی و پرندگان" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/wallpaper-bird-parrots.jpg" target=_blank><IMG alt="والپیپر بسیار زیبا از طوطی رنگی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/wallpaper-bird-parrots.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="طوطی رنگی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/طوطی-رنگی.jpg" target=_blank><IMG alt="طوطی رنگی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/طوطی-رنگی.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="عکس طوطی سخن گو" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/طوطی-سخن-گو.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس طوطی سخن گو" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/طوطی-سخن-گو.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title=طوطی href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/طوطی.jpg" target=_blank><IMG alt=طوطی hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/طوطی.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="عکس طوطی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/عکس-طوطی.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس طوطی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/عکس-طوطی.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="پرواز پرنده طوطی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/large-picture/پرواز-پرنده-طوطی.jpg" target=_blank><IMG alt="پرواز پرنده طوطی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/parrots/small-picture/پرواز-پرنده-طوطی.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#990000 size=5><STRONG>همه چیز درباره طوطی ها</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2><STRONG><FONT color=#009900>طوطی </FONT></STRONG>پرنده‌ای اغلب سبزر نگ و از راسته <STRONG>طوطی‌سانان</STRONG>&nbsp;( Psittaciformes&nbsp;) است که توانایی تقلید آوای آدمی در آن قابل تحسین است . <STRONG>طوطی ها</STRONG> عموما در نواحی گرم و مرطوب آفریقا و هند زیست می‌کنند. 372 گونه از <STRONG>پرندگان</STRONG> را که در 86 جنس طبقه بندی می‌شوند، از راستهٔ <STRONG>طوطــی‌ها</STRONG> به شمار می آورند. این پرندگان بیشتر در نواحی گرمسیر استوایی زندگی می‌کنند .</FONT></P> <P><FONT size=2>واژه ی <STRONG>طوطی</STRONG> معرب <STRONG>توتی</STRONG> است و معنای آن پرنده‌ای است سبز رنگ که به عرف آن را طوطا نامند و شکرشکن ، شیرین‌زبان ، شیرین‌سخن ، خوش نوا و خوش حرف که همه اینها از صفات اوست . ناگفته نماند که در ادبیات فارسی و خصوصا در بین اشعار شعرایی چون مولوی و عطار از طوطی و صفاتش که غالبا به آمیخته با صفاتی انسانی است، به نیکی یاد شده است.</FONT></P> <P><FONT size=2>بیشتر جمعیت <STRONG>طوطی‌ها</STRONG> در مناطق گرم و حاره‌ای و همچنین در مناطق معتدل نیمکرهٔ جنوبی پراکنده شده‌است. بیشترین تنوع گونه‌ای این راسته در آمریکای جنوبی و استرالاسیا ( منطقه‌ای که شامل استرالیا و نیوزلند و جزیره‌های جنوب غربی اقیانوس آرام می‌شود ) است .از ویژگی‌های مورفولوژیکی طوطی‌ها که مختص این راسته می‌باشد می‌توان به نـــوک کـج و قوی ، قامت راست ، پاهای قوی و پاهای پنجه دار اشاره کرد . رنگ اکثر طوطی‌ها سبز می‌باشد که این رنگ با رنگهای روشن دیگر ترکیب شده است . گاهی نیز <STRONG>طوطی‌ها</STRONG> دارای چندیدن رنگ مختلف هستند .</FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG><FONT color=#660000>طوطی‌های کاکــل دار</FONT></STRONG> ( کوکاتوها ) دارای تنوع رنگی از رنگ یـــکدست سفید تا یکدست سیاه هستند. ویژگی دیگر این خانواده وجود یک کاکل متحرک از جنس پر بر روی سرشان است . طوطی کوچک وزنی به اندازه ۱۰ گرم و طولی به اندازه ی ۸ سانتیمتر دارد در حالی که طوطی یاقوت به عنوان بزرگترین این راسته دارای طول ۱ متر طول و وزنی حدودا ۴ کیلوگرم است.<BR><FONT color=#660000><STRONG>تغذیه در طوطی‌ها</STRONG> </FONT>بیشتر از مواد گیاهی مانند دانه، تخم گیاهان، غنچه‌ها و .... می‌باشد. قابل ذکر است که عدهٔ کوچکی از این راسته حشرات و حیوانات کوچک چون موش های صحرایی را می خورند.</FONT></P> <P><FONT size=2>بیشتر <STRONG>طوطی‌ها</STRONG> در حفره های درختان و صخره‌ها لانه سازی می‌کنند ، تخم‌های سفید رنگ می گزارند و جوجه‌های آشیان نشین دارند. <STRONG>طوطی‌ها</STRONG> چون عده‌ای از کلاغ‌ها (کلاغ سیاه و کلاغ کبود)، از با هوش‌ترین <STRONG>پرندگان </STRONG>در سطح جهان محسوب می‌شوند. قدرت تقلید صدای انسان ‌در طوطی باعث شکار گونه های وحشی آن برای فروش به عنوان حیوان خانگی شده است.</FONT></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-09-03T18:22:38+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس دایناسور ها http://animal-photo.mihanblog.com/post/10 <p align="center"><font color="#990000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="7"><strong>گالری عکس دایناسور ها</strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>dinosaur photo gallery</strong></font></p> <p align="right"><font face="Arial" size="4"><font color="#993300"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">همانطور که می دانید هیچ عکس طبیعی از <strong>دایناسور ها</strong> به جز تصاویر فسیل&nbsp;استخوان های سر هم شده آنها در دسترس نمی باشد ، اما امروزه به کمک سیستم های پیشرفته شبیه سازی کامپیوتری می توانیم تصاویری شبیه به واقیعت از دایناسور ها را (&nbsp;در فیلم ها و تصاویر&nbsp;)&nbsp;مشاهده و آنها را همانطوری که در دوران ماقبل تاریخ&nbsp;قبل عصر یخبندان&nbsp;بودند تجسم نماییم</font>&nbsp; . </font></font></p> <p align="center"><img alt="گالری عکس دایناسور ها" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/galeri-aks-daynasor.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></p> <p align="center"><a title="Dainasor image" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/Dainasor.jpg" target="_blank"><img alt="Dainasor image" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/Dainasor.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;<a title="عکس دایناسور های ماهی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/Lagardino-dinasor-mahi.jpg" target="_blank"><img alt="عکس دایناسور های ماهی" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/Lagardino-dinasor-mahi.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;<a title="aks daynasor" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/aks-daynasor.jpg" target="_blank"><img alt="aks daynasor" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/aks-daynasor.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;</p> <p align="center"><a title="عصر دایناسور ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/asar-daynasor-ha.jpg" target="_blank"><img alt="عکس دایناسور ها" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/asar-daynasor-ha.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;<a title="daynasor giyah khar" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/daynasor-giyah-khar.jpg" target="_blank"><img alt="daynasor giyah khar" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/daynasor-giyah-khar.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;<a title="عکس دایناسور پرنده" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/daynasor-parandeh.jpg" target="_blank"><img alt="عکس دایناسور پرنده" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/daynasor-parandeh.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;</p> <p align="center"><a title="dinosaur photo gallery" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/dinosaur-photo-gallery.jpg" target="_blank"><img alt="dinosaur photo gallery" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/dinosaur-photo-gallery.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;<a title="دایناسور" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/dinosaure-image.jpg" target="_blank"><img alt="دایناسور" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/dinosaure-image.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;<a title="" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/dolfin-daynasoor.jpg" target="_blank"><img alt="" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/dolfin-daynasoor.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;</p> <p align="center"><a title="نبرد بین دایناسور ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/nabard-daynasoorha.jpg" target="_blank"><img alt="نبرد بین دایناسور ها" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/nabard-daynasoorha.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;<a title="u;s nhdkhs,v" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/nhdkhs%2Cv.jpg" target="_blank"><img alt="u;s nhdkhs,v" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/nhdkhs%2Cv.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;<a title="جنگ دایناسور ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7.jpg" target="_blank"><img alt="جنگ دایناسور ها" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;</p> <p align="center"><a title="دایناسور وحشی گوشتخار" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C.jpg" target="_blank"><img alt="دایناسور وحشی گوشتخار" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;<a title="دایناسور پرنده" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87.jpg" target="_blank"><img alt="دایناسور پرنده" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;<a title="دایناسور گیاه خوار" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1.jpg" target="_blank"><img alt="دایناسور گیاه خوار" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;</p> <p align="center"><a title="دایناسور" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1.jpg" target="_blank"><img alt="دایناسور" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;<a title="دایناسورهای گوشتخوار" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1.jpg" target="_blank"><img alt="دایناسورهای گوشتخوار" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;<a title="شنس یشغدشسخق" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/large-picture/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7.jpg" target="_blank"><img alt="شنس یشغدشسخق" src="http://animal-photo.persiangig.com/image/dinosaur/small-picture/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br><font size="2"><strong><font color="#cc0000" size="3">دایناسورها </font></strong>، (به انگلیسی :&nbsp;&nbsp;dinosaur ) گروهی از <a href="http://www.animal-photo.ir/post/category/6" target="_blank" title="">خزندگان</a></font><font size="2"> مهره‌داری بودند که برای بیش از ۱۶۰ میلیون سال حاکم اکوسیستم‌های زمین بودند . قبل از دورهٔ تریاس ( حدود ۲۳۰ میلیون سال پیش ) تا آخر دوره کرتاسه ( حدود ۶۵ میلیون سال پیش ) بیش‌تر آن‌ها در رویداد انقراض دوران سوم کرتاسه منقرض شدند. <br>تحقیقاتی که حدود سال ۱۹۷۰ انجام شد نشان می‌دهد <strong>دایناسور</strong> به احتمال زیاد اجداد <a href="http://www.animal-photo.ir/post/category/1" target="_blank" title="">پرندگان</a></font><font size="2"> هستند.</font></p> <p><font size="2"><font color="#3333ff"><strong>دایناسور ها از نظر تغذیه&nbsp;بر چند&nbsp; نوع هستند :</strong> </font></font><font size="2">دایناسورهای<strong> گیاهخوار</strong> ،<strong> گوشتخوار</strong> و همه چیز خوار</font></p> <p><font size="2">بعضی از <span style="font-weight: bold;">دایناسورها گوشت خوار </span>بودند. اما بیشتر<span style="font-weight: bold;"> دایناسورها گیاه خوار</span> بودند. در هر زنجیره غذایی ، باید موجودات زنده بیشتری در سطح‌های پایین تر زنجیره غذایی وجود داشته باشد وگرنه انتقال انرژی غذا کافی نخواهد بود . شمار زیادی از گیاهان ( تولید کنندگان یا آنها که خودبخود تغذیه می‌کنند ) غذای تعداد کمتری از گیاهخواران ( مصرف کنندگان اولیه نامیده می‌شوند ) را تأمین می‌کنند . این گیاهخواران به وسیله تعداد کمتری از گوشتخواران (مصرف کنندگان ثانویه نامیده می‌شوند) خورده می‌شوند. برای مثال صدها جریب گیاه لازم بوده تا گروه کوچکی از تریکراتوپ‌ها تغذیه شوند. این گروه تریکراتوپ‌ها می‌توانستند غذای تنها یک<span style="font-weight: bold;"> تی رکس</span> را تأمین کنند تا <span style="font-weight: bold;">تی رکس</span> به زندگیش ادامه دهد. اگر شما به انواع دایناسورها نگاه کنید، می‌بینید که ۶۵ درصد دایناسورها گیاهخوار بودند و تنها ۳۵ درصد آنها گوشتخوار بودند. اگر به فسیل‌های پیدا شده هم نگاه کنید می‌بینید که درصد گیاهخواران حتی بیش از این افزایش می‌یابد. چون که فسیل‌های زیادی از بعضی از دایناسورهای گیاهخوار پیدا شده. برای مثال بیش از صد فسیل پروتوسراتوپ‌ها پیدا شده، در حالی که در مقابل تنها چند فسیل تی رکس پیدا شده‌است .</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><br><strong><font color="#990000" size="3">دایناسور های گیاهخوار :</font></strong><br>گیاهخواران معمولاً دندان‌های کند و بی نوکی دارند که برای کندن گیاهان (برگ‌ها، شاخه‌های کوچک و ...) مناسب است. همچنین بعضی‌ها دندان‌های تخت و صافی دارند که برای خرد و آسیاب کردن فیبرهای گیاهی سخت مناسب است. گیاهخواران معمولاً باید نسبت به گوشتخواران حجم خیلی بزرگ تری از مواد غذایی را بخورند تا همان مقدار کالری را به دست آورند (چون که برگ‌ها، شاخه‌های کوچک و ریشه‌ها کالری کمتری دارند. گیاهخواران معمولاً دستگاه‌های گوارش بزرگ‌تری هم نسبت به گوشتخواران دارند. </font></p> <p><font size="2"><font size="3"><font color="#990000"><strong>دایناسور های گوشتخوار :</strong><br></font></font>گوشتخواران یا تروپودها نیاز داشتند تا راهی برای به دست آوردن گوشت پیدا کنند . دایناسورهای گوشتخوار معمولاً پاهای قوی بلندی داشتند که با استفاده از آنها می‌توانستند سریع بدوند تا شکارشان را به چنگ آورند . آنها همچنین به فک‌های قوی بزرگ و دندان‌های تیز و چنگال‌های مرگبار نیاز داشتند تا بتوانند شکارشان را پاره پاره کنند و بکشند . دید خوب ، حس بویایی تیز و یک مغز بزرگ برای این که استراتژی‌های شکار را طرح ریزی کنند هم خیلی برای شکار موفق مهم بوده . بسیاری از گوشتخواران ممکن است به شکل گله‌ای شکار می‌کرده‌اند . بعضی از دایناسورها ماهی خوار بودند. بعضی از دایناسورها ممکن است حتی همنوع خوار بوده‌اند و همنوع خودشان را می‌خورده‌اند. </font></p> <p><font size="2"><br><font color="#990000"><strong><font size="3">جانوران همه چیزخوار</font></strong> </font><br>تنها چند دایناسور شناخته شده همه چیزخوار بوده‌اند ( یعنی هم گیاهان و هم جانوران را می‌خورده‌اند ) . همچنین بیشتر گیاهخواران ، &nbsp;همه چیزخوار اتفاقی بودند . چون که موقعی که گیاهان را می‌خوردند تعداد خیلی زیادی از حشرات و جانوران کوچک را هم می‌بلعیدند. </font></p> <p style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);" size="3">&nbsp;سایز بزرگتر عکس دایناسور ها در ادامه مطلب</font><br></p> text/html 2011-09-03T05:42:47+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس سنجاب ها http://animal-photo.mihanblog.com/post/9 <P align=center><FONT color=#993300 size=5><STRONG>گالری عکس سنجاب ها</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4>squirrel photo gallery</FONT></P> <P align=center><IMG alt="گالری عکس سنجاب" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/galeri-aks-sanjab.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center><A title="عکس دو سنجاب کوچولو و ناز" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/2sanjab-ziba.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس دو سنجاب کوچولو و ناز" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/2sanjab-ziba.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="aks sanjaab kocholo" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/aks-sanjab-kocholo.jpg" target=_blank><IMG alt="aks sanjaab kocholo" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/aks-sanjab-kocholo.jpg" align=baseline border=0></A><A title=سنجاب href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/aks-sanjab.jpg" target=_blank><IMG alt=سنجاب hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/aks-sanjab.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center><A title="عکس نزدیک از صورت سنجاب" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/aks-sorat-sanjab.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس نزدیک از صورت سنجاب" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/aks-sorat-sanjab.jpg" align=baseline border=0></A><A title="animal photo gallery" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/animal-photo-gallery.jpg" target=_blank><IMG alt="animal photo gallery" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/animal-photo-gallery.jpg" align=baseline border=0></A><A title="سنجاب قهوه ای" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/sanjab-gahvei.jpg" target=_blank><IMG alt="سنجاب قهوه ای" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/sanjab-gahvei.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center><A title=sanjab href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/sanjab.jpg" target=_blank><IMG alt=sanjab hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/sanjab.jpg" align=baseline border=0></A><A title="squirrel baby picture" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/squirrel-baby-picture.jpg" target=_blank><IMG alt="squirrel baby picture" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/squirrel-baby-picture.jpg" align=baseline border=0></A><A title="tasvir sanjab naz mamani" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/tasvir-sanjab.jpg" target=_blank><IMG alt="tasvir sanjab naz mamani" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/tasvir-sanjab.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center><A title=sk[hf href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/u%3Bs-sk%5Bhf.jpg" target=_blank><IMG alt="u;s sk[hf" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/u%3Bs-sk%5Bhf.jpg" align=baseline border=0></A><A title=سشدتشذ href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/%D8%B3%D8%B4%D8%AF%D8%AA%D8%B4%D8%B0.jpg" target=_blank><IMG alt="شنس سشدتشذ" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/%D8%B3%D8%B4%D8%AF%D8%AA%D8%B4%D8%B0.jpg" align=baseline border=0></A><A title="عکس سنجاب سیاه رنگ" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس سنجاب سیاه رنگ" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center><A title="سنجاب ناز و خوشگل" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D9%84.jpg" target=_blank><IMG alt="سنجاب ناز و خوشگل" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D9%84.jpg" align=baseline border=0></A><A title=سنجاب href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8.jpg" target=_blank><IMG alt=سنجاب hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8.jpg" align=baseline border=0></A><A title="عکس سنجاب کوچولو" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/large-picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس سنجاب کوچولو" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/squirrel/small-picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P><BR><FONT size=2><STRONG><FONT color=#990000 size=3>سنجاب ها بر دو نوع هستند :</FONT></STRONG></FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#990000 size=3></FONT></STRONG><FONT size=2><BR><FONT color=#3333ff><STRONG>1 – سنجاب زمینی :</STRONG> </FONT></FONT><FONT size=2>اگر یک <STRONG>سنجاب زمینی</STRONG> با یک مار زنگی که در کمین او نشسته ‌است مواجه شود، سنجاب سعی می‌کند که از خود دفاع کند و پاسخ دفاعی اش نیز بسیار خارق العاده و شگفت انگیز است . <STRONG>سنجاب زمینی</STRONG> معمولاً با مشاهده مار ، آرام و بی سر و صدا سر جای خود ایستاده و در مقابل شروع به تکان دادن دم خود می‌کند ، با پاهای خود شروع به پرتاب سنگ کرده و حتی ممکن است گاز نیز بگیرد . دم سنجاب زمینی به هنگام نبرد با مار زنگی بسیار گرم می‌شود و از خود امواج مادون قرمزی ساطع می‌کند که موجب به هم خوردن تعادل مار زنگی شده و باعث لغزیدن و لیز خوردن آن می‌شود.</FONT></P><FONT size=2> <P><BR><STRONG><FONT color=#3333ff>2 – سنجاب پرنده : </FONT></STRONG></FONT><FONT size=2>این سنجاب‌ها برخلاف نامشان پرواز نمی‌کنند بلکه در واقع پرشگران بسیار ماهری هستند . آن‌ها از شاخه درختی به شاخه دیگر پریده و در هوا شناور می‌شوند.<BR><STRONG>سنجاب پرنده</STRONG> می‌تواند به اندازه طول یک زمین هاکی بپرد . این نوع سنجاب ، روش پریدن خاص خودش را دارد که با فرم بدنش هماهنگ است . فاصله بین دست‌ها و پاهای حیوان ، با پوست نازک و انعطاف پذیری پوشیده شده که « پاتاجیوم » ( patagium ) نام دارد . سنجاب پرنده هنگام پریدن ، دست‌ها و پاهایش را از هم باز می‌کند و در اثر فشار باد بر پوست نازک بین دو دست و پایش می‌تواند مثل یک کایت در هوا شناور شود. طراحان لباس چتر بازی از فرم بدن سنجاب‌های پرنده در طراحی لباس‌های مدرن پرشگران سقوط آزاد ، الهام گرفته‌اند .</FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG>سنجاب‌های پرنده</STRONG> در اکثر مناطق کانادا زندگی می‌کنند اما در طول روز به ندرت دیده می‌شوند چون در لابه لای شاخ و برگ درختان یا لانه خالی پرندگان می‌خوابند و شب‌ها برای پیدا کردن غذا بیدار می‌شوند . غذای این نوع سنجاب ، میوه‌های کوچک و انواع دانه‌ها و حشرات است . چشمان تیزبین <STRONG>سنجاب پرنده</STRONG> به او کمک می‌کند که در شب بتواند اطراف خود را ببیند و از خطر دشمنان آگاه شود . همچنین پوشش خز‌مانند بدنش او را در برابر دشمنان استتار می‌کند . خز سفید روی شکمش هماهنگ با نور ماه است بنابراین آن دسته از دشمنانش که روی زمین زندگی می‌کنند- مثل روباه ها- متوجه شناور بودن او در پس زمینه آسمان مهتابی نمی‌شوند و برعکس ، خزسیاهی که پشتش را پوشانده تشخیص او را از بالا برای <STRONG>جغدها</STRONG> مشکل می‌سازد.</FONT></P> <P><BR>&nbsp;</P> text/html 2011-08-31T14:58:29+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس زرافه ها http://animal-photo.mihanblog.com/post/8 <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#990000 size=7><STRONG>گالری عکس زرافه</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>giraffe photo gallery</FONT></P> <P align=center><IMG alt="گالی عکس زرافه" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/galleri-aks-zarafeh.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center><A title="giraffe mother and calf" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/Giraffe-mother-and-calf.jpg" target=_blank><IMG alt="giraffe mother and calf" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/Giraffe-mother-and-calf.jpg" align=baseline border=0></A><A title="giraffes photo image gallery" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/Giraffes-photo-gallery.jpg" target=_blank><IMG alt="giraffes photo image gallery" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/Giraffes-photo-gallery.jpg" align=baseline border=0></A><A title="عکس غذا خوردن زرافه" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/aks-zarrafeh.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس غذا خوردن زرافه ها" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/aks-zarrafeh.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center><A title="صحنه آب خوردن زرافه ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/ab-khordan-zarafeh-ha.jpg" target=_blank><IMG alt="آب خوردن زرافه ها" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/ab-khordan-zarafeh-ha.jpg" align=baseline border=0></A><A title="aks zarafeh" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/aks-zarafeh.jpg" target=_blank><IMG alt="aks zarafeh" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/aks-zarafeh.jpg" align=baseline border=0></A><A title="giraffe baby picture" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/GiraffeBaby.jpg" target=_blank><IMG alt="giraffe baby picture" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/GiraffeBaby.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center><A title=animal-photo.ir href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/animal-photo.ir.jpg" target=_blank><IMG alt=animal-photo.ir hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/animal-photo.ir.jpg" align=baseline border=0></A><A title=cvhti href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/cvhti.jpg" target=_blank><IMG alt=cvhti hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/cvhti.jpg" align=baseline border=0></A><A title="عکس زرافه ها" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/zarafeh%20ha.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس زرافه ها" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/zarafeh%20ha.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center><A title="گالری عکس حیوانات آفریقا - زرافه" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87.jpg" target=_blank><IMG alt="گالری عکس حیوانات افریقا - زرافه" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87.jpg" align=baseline border=0></A><A title=زرافه href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87.jpg" target=_blank><IMG alt=زرافه hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87.jpg" align=baseline border=0></A><A title="عکس نزدیک از صورت زرافه" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس نزدیک از صورت زرافه" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center><A title="زرافه و بچه زرافه در حال راه رفتن" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA.jpg" target=_blank><IMG alt="زرافه و بچه زرافه در حال راه رفتن" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA.jpg" align=baseline border=0></A><A title="عکس زرافه با کیفیت اچ دی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس زرافه با کیفیت اچ دی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87.jpg" align=baseline border=0></A><A title=لهقشببث href="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/large-picture/%D9%84%D9%87%D9%82%D8%B4%D8%A8%D8%A8%D8%AB.jpg" target=_blank><IMG alt=لهقشببث hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/giraffe/small-picture/%D9%84%D9%87%D9%82%D8%B4%D8%A8%D8%A8%D8%AB.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT color=#990000><FONT size=5><STRONG>درباره زرافه ها :</STRONG></FONT> </FONT></P> <P><BR><FONT size=2><STRONG><FONT color=#cc0000>زرافه</FONT></STRONG> یکی از جانوران غول پیکر روی زمین است&nbsp;، که بیشتر در <STRONG>افریقا </STRONG>یافت می شود&nbsp; و از بلند قدترین حیوانات و یکی از عجایب موجودات است .&nbsp; جانوری است گیاه خوار که به خاطر درازی گردنش به راحتی از برگ درختان تغذیه می کند . درازی فوق العاده گردن و پاهایش گونهٔ تناسبی با تنه‌اش ندارد ، و بلندی قدش که احیاناً از ۶ متر تجاوز می‌کند ، سیمای ناموزون و استثنائی به او می‌بخشد . به علاوه چنین به نظر می‌آید که این حیوان هر قسمت از بدنش به یکی از حیوانات شباهت دارد مثلاً تنه‌اش به <STRONG>اسب</STRONG> ، گردنش به<STRONG> شتر</STRONG> ، پاهایش به <STRONG>بز کوهی</STRONG> ، شاخ‌هایش به <STRONG>گاو وحشی</STRONG> ، وگوش‌هایش به گوش<STRONG> الاغ</STRONG> شباهت دارد، و پوست بدنش از پشم کوتاهی پوشیده شده با نقش <STRONG>پوست <A title="" href="http://animal-photo.ir/post/4" target=_blank>پلنگی</A></STRONG> است، بنابراین به پلنگ هم بی شباهت نیست. به همین جهت در قدیم آن را ( شتر ، گاو پلنگ ) هم نامیده‌اند ، واز قرن‌ها پیش همواره به عنوان یکی از حیرت‌انگیزترین اعجوبه‌های طبیعت مورد بحث و توجه بوده‌است.</FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG><FONT color=#cc0000 size=1></FONT></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>شیوه تدافعی زرافه :</FONT></STRONG></FONT></P> <P><FONT size=2>همانطور که معروف است <STRONG>زرافه </STRONG>جانوری بی آزار وآرامش جو هستند و با <STRONG>حیوانات</STRONG> دیگر همزیستی مسالمت آمیز دارند . مگر اینکه مورد تعرض قرار گیرند که در این صورت با تمام قوا از خود دفاع می‌کنند ، ومؤثرترین حربهٔ آنها هم فرار است ، چون باسرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت می‌توانند خودرا از گزند مهاجم برهانند . باوجود این اگر حملهٔ مهاجم غافلگیر کننده باشد ،<STRONG> زرافه‌ها</STRONG> ، حربهٔ مدافعی دیگر نیز دارند، وآن لگد پراکنی باپاهای جلو به سوی دشمن است که اغلب مؤثر واقع می‌شود و مهاجم را از ادامهٔ تعرض باز می‌دارد .</FONT></P> <P><FONT size=2>به حر حال با این شیوه دفاعی <STRONG>زرافه ها</STRONG>&nbsp;چندان هم در امنیت کامل نیستند .&nbsp; دشمن اصلی<STRONG> زرافه</STRONG> ها شیر ها می باشند ، حمله معمولا زمانی اتفاق می افتد که زرافه برای نوشیدن آب در کنار آبگیر به حالت نیمه نشسته ( نامتعادل ) اقدام به نوشیدن آب می کند و پاهای خود را تا حد امکان از هم باز می کند تا گردن دراز خود را به آب در سطح زمین برساند ، در این حالت <STRONG>شیر</STRONG> از فرصت پیش آمده استفاده کرده و به<STRONG> زرافه</STRONG> هجوم می آورد ، اما شکار چنین موجود غول پیکری به این راحتی ها هم نیست و معمولا <STRONG>شیر ها</STRONG> ترجیح می دهند به زرافه هایی از سن پایین تری برخوردارند حمله کنند تا ظریب موفقیت بالا برود .</FONT></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-08-31T07:03:36+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس عروس دریایی jellyfish http://animal-photo.mihanblog.com/post/7 <P>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#3333ff size=7><STRONG>گالری عکس عروس دریایی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>jellyfish photo gallery</FONT></P> <P align=center><IMG alt="گالری عکس عروس دریایی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/galeri-aks-aroos-darya.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center><A title="aks aros daryayi" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/aks-aros-daryayi.jpg" target=_blank><IMG alt="aks aros daryayi ziba" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/aks-aros-daryayi.jpg" align=baseline border=0></A><A title="aroos darya" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/aroos-darya.jpg" target=_blank><IMG alt="aroos darya" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/aroos-darya.jpg" align=baseline border=0></A><A title="عکس زیباترین موجودات دریایی - عروس دریایی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/aroos-daryaei.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس زیباترین موجودات دریایی - عروس دریایی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/aroos-daryaei.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center><A title="عروس دریایی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/aroos-daryayi.jpg" target=_blank><IMG alt="عروس دریایی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/aroos-daryayi.jpg" align=baseline border=0></A><A title="تصویر رویایی از عروس دریایی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/aros-daryayi-ziba.jpg" target=_blank><IMG alt="تصویر رویایی از عروس دریایی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/aros-daryayi-ziba.jpg" align=baseline border=0></A><A title="jellyfish photo gallery" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/jellyfish-photo-gallery.jpg" target=_blank><IMG alt="jellyfish photo gallery" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/jellyfish-photo-gallery.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center><A title="jellyfish picture image" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/jellyfish-picture.jpg" target=_blank><IMG alt="jellyfish picture image" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/jellyfish-picture.jpg" align=baseline border=0></A><A title=animal-photo.ir href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/pacific-sea-nettle.jpg" target=_blank><IMG alt=animal-photo.ir hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/pacific-sea-nettle.jpg" align=baseline border=0></A><A title="uv,s nvdhdd" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/uv%2Cs-nvdhdd.jpg" target=_blank><IMG alt="uv,s nvdhdd" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/uv%2Cs-nvdhdd.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center><A title="تثممغبهسا حهزفعقث" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%85%D8%BA%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%AD%D9%87%D8%B2%D9%81%D8%B9%D9%82%D8%AB.jpg" target=_blank><IMG alt="تثممغبهسا حهزفعقث" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%85%D8%BA%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%AD%D9%87%D8%B2%D9%81%D8%B9%D9%82%D8%AB.jpg" align=baseline border=0></A><A title="عکس عروس دریایی بسیار زیبا و خوشگل" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس عروس دریایی بسیار زیبا و خوشگل" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7.jpg" align=baseline border=0></A><A title="کلکسیون و آکواریو عروس های دریایی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7.jpg" target=_blank><IMG alt="کلکسیون و آکواریوم عروس های دریایی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center><A title="خوشگل ترین عروس دریایی به رنگ صورتی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C.jpg" target=_blank><IMG alt="خوشگل ترین عروس دریایی به رنگ صورتی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C.jpg" align=baseline border=0></A><A title="عروس دریایی غول پیکر" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%BA%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1.jpg" target=_blank><IMG alt="عروس دریایی غول پیکر" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%BA%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1.jpg" align=baseline border=0></A><A title="عروس دریایی" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/large-picture/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" target=_blank><IMG alt="عروس دریایی" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/jellyfish/small-picture/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#990000 size=5><STRONG>همه چیز درباره عروس دریایی (&nbsp;اطلاعات عمومی&nbsp;)</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=2><STRONG><FONT color=#3366ff size=3>عروس دریایی</FONT></STRONG> گونه‌ای از <STRONG>بی‌مهرگان دریایی</STRONG> است که نام انگلیسی آن <STRONG>jellyfish</STRONG>&nbsp; می باشد . این موجودات قادر به شنا کردن می باشند . گونه‌های متفاوتی بسیاری&nbsp;از این <STRONG>جاندار بی مهره </STRONG>وجود دارد . <STRONG>عروس دریایی</STRONG> در همه اقیانوس‌ها یافت می‌شود . گونه‌ای از آنها در آب شیرین زندگی می کند که اندازه‌ای کمتر از نیم اینچ و رنگی سفید و روشن دارد . این گونه نیش ندارد . در بسیاری از مناطق <STRONG>عروس دریایی‌ها را در آکواریم</STRONG> نگهداری می کنند .</FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#990000><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>ساختار عروس دریایی :</STRONG></FONT> </FONT><BR>این موجودات دارای ساختار زیبایی هستند ، به همین جهت <STRONG>عروس دریایی</STRONG> نامیده می‌شوند . عروس دریایی ، در اعماق متوسط دریا زندگی می‌کند و بین ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر قطر دارد و بدنی چتر مانند و <STRONG>شفاف ژلاتینی</STRONG> دارد . قطر بدن در مرکز چتر و در حاشیه لبه‌ها، نازک است .<BR>دهان چهار گوش در قسمت وسط بدن قرار دارد که به یک حلق لوله‌ای با مقطع ۴ گوش وصل می‌شود و انتهای حلق به معده ختم می‌گردد که دارای ۴ جیب شعاع است. معده چهار قسمتی است و از این قسمتها، لوله‌های گوارشی یا معدی منشا گرفته و به صورت مجرای شعاعی حلقوی قرار گرفته و مواد غذایی را به قسمتهای مختلف می‌رسانند . در اطراف دهان ۴ بازوی دهانی وجود دارد. در لبه چتر عروس دریایی ، تعداد ۸ عدد برآمدگی به فواصل مناسب با هم قرار دارند که این برآمدگی‌ها دارای ساختار حسی هستند و حاوی ذرات شعاعی یا استاتولیتها بوده و نیز ۲ چشم ساده در جدار عضو تعادلی خود دارند.</FONT></P> <P><FONT size=2>حداقل دو شبکه عصبی وجود دارد که یکی از آنها تمامی سطح روی و زیر چتر و تانتاکولها را عصب‌دار کرده و جریانات عصبی را به آرامی منتقل می‌کند و در تنظیم حرکات موضعی و متمرکزی نظیر تغذیه دخالت می‌کند. دومین شبکه عصبی، به نواحی زیر چتر محدود شده و جریانات عصبی را به سرعت منتقل می‌کند و باعث تنظیم انقباضات چتر هنگام شنا می‌شود.</FONT></P><FONT size=2> <P><BR><STRONG><FONT color=#990000 size=3>سیستم تناسلی و تولید مثلی در عروس دریایی :</FONT></STRONG></P> <P>چرخه زندگی در <STRONG>اورلیا (&nbsp;عروس دریایی&nbsp;) </STRONG>شامل دو مرحله جنسی و غیر جنسی است . در ضمن جنسها جدا از هم هستند . در مرحله جنسی ، غدد جنسی نعل اسبی شکل، به تعداد ۴ عدد در قسمت زیر چتر در کنار کیسه‌های معدی قرار دارند و از قسمت بیرون اورلیا می‌توان آن را دید. در مدوز نر یا اورلیای نر ، اسپرمها از غدد تناسلی آزاد شده، وارد حفره گوارشی شده و از راه دهان در آب دریا آزاد می‌شوند و در جستجوی مدوز ماده خواهند بود.<BR>اسپرمها از طریق دهان اورلیای ماده، وارد حفره گوارشی شده و در آنجا با تخمکهای آزاد شده از غدد جنسی ماده ترکیب می‌شوند. لقاح که صورت گرفت، تخمهای حاصل از لقاح، حفره گوارشی را ترک کرده و در کیسه‌های پرورشی مخصوصی که در شیار بازوها بوجود می‌آید، جای می‌گیرند.<BR>تخمها بعد از طی مراحل رشد و نمو، هر کدام به صورت لاروی مژک‌دار درمی‌آیند و سپس این قسمت را ترک کرده و به صورت وارونه روی سطح سخت دیگر متصل می‌شوند. در این حالت لارو، مژکها را از دست داده و ساکن می‌شود و حدود ۱۲ سانتیمتر اندازه دارد و در این حالت به صورت پولیپ است.</P> <P>لارو بدون مژک ممکن است برای ماهها یا سالها به این شکل باقی بماند . در اواخر پاییز و با شروع سرما ، پولیپ رشد کرده و بطور عرضی تقسیم می‌شود ، قطعه قطعه شده و قطعات عمیق‌تر می‌گردند و پولیپ به صورت مجموعه‌ای از قطعات نعلبکی شکل درمی‌آید که لبه آنها دندانه‌دار است و این قطعات بوسیله لوله مرکزی با هم ارتباط دارند.<BR>به تدریج قطعات از هم جدا شده و یکی پس از دیگری، پولیپ را ترک کرده و مدوزهای تقریبا ۸ لبی شناور را بوجود می‌آورند که این مدوزها رشد کرده و مدوز بالغ را ایجاد می‌کنند و هر کدام زندگی مستقل خود را به صورت یک عروس دریایی، ادامه می‌دهند.</FONT></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-08-30T16:57:58+01:00 animal-photo.mihanblog.com حمید گالری عکس آهو و غزال deer http://animal-photo.mihanblog.com/post/6 <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#3333ff size=6><STRONG>گالری عکس آهو و غزال</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT face=Arial color=#3333ff size=4>deer photo gallery</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG alt="گالری عکس و تصویر آهو و غزال - بچه آهو" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/galeri-aks-ahoo.jpg" align=baseline border=0></P> <FONT color=#3366ff size=2>جهت مشاهده و دانلود عکس<STRONG> آهو و بچه آهو</STRONG> در اندازه واقعی و بزرگتر روی تصویر مورد نظر کلیک نمایید یا به ادامه مطلب مراجعه کنید .</FONT> <P align=center><A title="deer picture gallery" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/Deer-pic.jpg" target=_blank><IMG alt="deer picture gallery" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/Deer-pic.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="aks aho" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/aks-aho.jpg" target=_blank><IMG alt="aks aho" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/aks-aho.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="aks bache ahoo" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/aks-bacheh-ahoo.jpg" target=_blank><IMG alt="aks bache ahoo" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/aks-bacheh-ahoo.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="aks ziba az ahoo" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/aks-ziba-ahoo.jpg" target=_blank><IMG alt="aks ziba az ahoo" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/aks-ziba-ahoo.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="best animal photo iran - deer" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/deer-photo-gallery.jpg" target=_blank><IMG alt="best animal photo iran - deer" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/deer-photo-gallery.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="آهو در حال شیر دادن به بچه آهو" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/%D8%A2%D9%87%D9%88-%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D8%A2%D9%87%D9%88.jpg" target=_blank><IMG alt="آهو در حال شیر دادن به بچه آهو" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/%D8%A2%D9%87%D9%88-%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D8%A2%D9%87%D9%88.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="آهو خال خالی خوشگل" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/%D8%A2%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg" target=_blank><IMG alt="آهو خال خال خوشگل" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/%D8%A2%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="عکس آهوی ماده مادر" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/%D8%A2%D9%87%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس آهو ماده مادر" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/%D8%A2%D9%87%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%88.jpg" target=_blank><IMG alt="" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%88.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="بچه آهو" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%87%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7.jpg" target=_blank><IMG alt="بچه آهو" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%87%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="عکس آهو زیبا" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%87%D9%88.jpg" target=_blank><IMG alt="عکس آهو زیبا" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%87%D9%88.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="u;s Hi," href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%88.jpg" target=_blank><IMG alt="u;s Hi," hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%88.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;</P> <P align=center><A title="والپیپر حیوانات - آهو" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%88.jpg" target=_blank><IMG alt="والپیپر حیوانات - آهو" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%88.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="گوزن آهو غزال" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/%DA%AF%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%88.jpg" target=_blank><IMG alt="گوزن آهو غزال" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/%DA%AF%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%88.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;<A title="یثثق حاخفخ لشممثقغ" href="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/large-picture/%DB%8C%D8%AB%D8%AB%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D9%81%D8%AE-%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%82%D8%BA.jpg" target=_blank><IMG alt="یثثق حاخفخ لشممثقغ" hspace=0 src="http://animal-photo.persiangig.com/image/deer-ahoo/small-picture/%DB%8C%D8%AB%D8%AB%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D9%81%D8%AE-%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%82%D8%BA.jpg" align=baseline border=0></A>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#990000 size=4><STRONG><A title="" href="http://www.animal-photo.ir/" target=_blank><FONT color=#990000 size=4><STRONG>سایت اختصاصی تصاویر حیوانات</STRONG></FONT></A></STRONG></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P>